vr. jan 21st, 2022

Gedragsregels vrijwilligers

Maatregelen voor veilig en plezierig sporten bij WRZV De Boog

Het is belangrijk dat iedereen, en vooral minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige en plezierige omgeving kunnen sporten. Onze vereniging ziet het dan ook als een plicht om maatregelen te nemen die misstanden als seksuele intimidatie kunnen voorkomen.

Onze maatregelen bestaan uit de volgende punten.

1. Vertrouwenspersoon

WRZV De Boog heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Anton van Veen. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op. Anton is telefonisch te bereiken op 06-54744601 en per email via avveen8023@gmail.com.

2. Gedragsregels voor begeleiders

WRZV De Boog hanteert de gedragsregels die door het NOC*NSF zijn opgesteld om de kans op ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Deze gedragsregels worden ook gebruikt bij het beoordelen van het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden die zijn aangesloten bij het NOC*NSF, waaronder de KNVB waar wij lid van zijn, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Al onze begeleiders verklaren bij de start van hun activiteiten bij onze vereniging schriftelijk bekend te zijn met de gedragsregels. Onze vereniging hanteert de volgende elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


 12. 3. Maatregelen bij het aannemen van vrijwilligers

WRZV De Boog volgt een aantal stappen bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers. Op deze manier zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze vereniging als vrijwilliger aan de slag te gaan. De volgende stappen doorlopen wij:

 1. Er wordt minimaal één kennismakingsgesprek gehouden met de kandidaat;
 2. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) opgevraagd bij het Ministerie van Justitie;
 3. Voordat de vrijwilliger met zijn of haar activiteiten start dient hij of zij op de hoogte te zijn van onze gedragsregels (zie hierboven) en hier een verklaring voor te tekenen.

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden via onderstaande links:

https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

https://sportplezier.nl/